AKTUALNOŚCI

Projekt TOLI w Jedynce

  • TOLI 7
  • TOLI 2021 1
  • TOLI 2

Projekt TOLI

Projekt: Rok 1945. Polacy, Niemcy i Żydzi – pamięć o przeszłości i początek trudnej wolności…Grant Fundacji Olgy Lengyel TOLI- Nauczanie o Holocauście i Prawach Człowieka.
W bieżącym roku szkolnym już po raz trzeci młodzież z naszej szkoły wzięła udział w projekcie zrealizowanym przy współpracy z Fundacją Olgy Lengyel TOLI. Tym razem uczniowie z klasy 2b przygotowali temat: Rok 1945. Polacy, Niemcy i Żydzi – pamięć o przeszłości i początek trudnej wolności…Młodzi ludzie najpierw zapoznali się z ideą praw człowieka we współczesnym świecie, młodzież przygotowała zajęcia, podczas których odwołując się do Powszechnej Deklaracją Praw Człowieka, wskazywali na przykłady łamania tych praw w przeszłości i obecnie. Kolejny etap pracy to zgromadzenie w formie portfolio informacji na temat zakończenia II wojny światowej i sytuacji ludności: Polaków, Niemców i Żydów.
Na podstawie literatury, zebranych relacji świadków (często były to wspomnienia rodzinne, sąsiedzkie) uczniowie przygotowali nagrania i multiemdialne prezentacje dotyczące powojennej sytuacji Polaków, Niemców i Żydów w pierwszych powojennych miesiącach na terenie Kujaw, Pomorza i części Dolnego Śląska, które zaprezentowali równieśnikom. Podsumwaniem projektu było sformułowanie przesłania dotyczącego konsewkencji przemilczenia trudnych spraw w historii państw i narodów oraz wyjazd do Muzeum Obozu Koncentracyjnego Stutthof. Dzięki projektowi młodzi ludzie pogłębili wiedzę na temat rodzinnych historii, bardzo często ilustrując opowieści bogatym materiałem archiwalnym.  Prowadziło to często do refleksji, że historia nie jest czarno-biała, a każdy człowiek, niezależnie od narodowości, koloru skóry i poglądów zasługuje na szacunek i uwagę drugiego. Tym samym słowa “Wszystkie historie muszą zostać opowiedziane, nie wolno przemilczeć żadnej tragedii (…) żeby nie stracić z oczu naszego celu, którym jest zrozumienie Innego, zaakceptowanie go takiego, jaki jest, z całym ciężarem historii”, znalazły swoje odzwierciedlenie w refleksji młodego pokolenia.

Summary of the project.
This school year, for the third time, a group of young people from our school - class 2b, took part in the project carried out in cooperation with the Olgy Lengyel TOLI Foundation. This time, the youth prepared the topic 1945. Poles, Germans and Jews - the memory of the past and the beginning of a difficult freedom ...First, the young people got acquainted with the idea of human rights in the contemporary world, they prepared classes during which, referring to the Universal Declaration of Human Rights, they pointed out examples of violations of these rights both in the past and now.The next stage of work was to collect information on the end of World War II and the situation of the afflicted population: the Poles, Germans and Jews, in the form of a portfolio.Based on the literature, and the accumulated collected testimonies of witnesses (often family and neighbourhood reminiscences, the students prepared recordings and multi-media presentations about the post-war situation of the Poles, Germans and Jews in the first post-war months in Kujawy, Pomerania and parts of Lower Silesia, which they then presented to their peers.The summary of the project was the formulation of a message regarding the consistency of concealment of difficult matters in the history of states and nations, and a trip to the Stutthof Concentration Camp Museum.Thanks to the project, the young project participants deepened their knowledge of family histories and stories, often illustrating them with rich archival material.This often led to the reflection that history is neither black nor white, and that every person, regardless of their nationality, skin colour and views, deserves both the respect and attention of the other.Actually, "All stories must be told, no tragedy must be kept silent(...) so as not to lose sight of our goal, which is one understanding the other, accepting them as they are, with all the burden of history" were depicted in the reflections of the young generation.
Teachers guiding the project:
Danuta Kopińska- Kołowacik and Ernest Ensuman Mensah