AKTUALNOŚCI

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym

Rządowy program

Informujemy, że 26.06.2020 r. Rada Ministrów  przyjęła uchwałę i rozporządzenie 
w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych na lata 2020-2022.

Pomoc finansowa w ramach ww. programu zostanie udzielona uczniom niepełnosprawnym (słabowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszącym,
z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
z niepełnosprawnościami sprzężonymi) posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.Na podstawie § 8 ust. 3 ww. rozporządzenia Prezydent Miasta Bydgoszczy dnia 28 lipca 2020 r. wydał Zarządzenie Nr 439/2020  w sprawie terminu składania wniosków o udzielenie pomocy w ramach ww. programu, określając jednocześnie wzór tego wniosku.

Zgodnie z § 1 pkt 1  ww. zarządzenia rodzice/prawni opiekunowie mogą składać wnioski o udzielenie pomocy w ramach ww. programu do dyrektora szkoły do dnia
4 września 2020 r.