AKTUALNOŚCI

"Bydgoska Rodzina 3+" - wypożyczanie książek, regulamin.

Regulamin wypożyczenia podręczników w ramach programu "Bydgoska Rodzina 3+" w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Bydgoszczy - na podstawie Zarządzenia nr 465/2014 Prezydenta Miasta Bydgoszczy.

Regulamin programu "Bydgoska Rodzina 3+":

 • 1. Bezpłatne podręczniki w ZSO Nr 1 wypożycza się uczniom w ramach programu BYDGOSKA RODZINA 3+.
 • 2. Podręczniki szkolne wypożycza się uczniowi, którego rodzic /opiekun prawny lub uczeń pełnoletni złożył wniosek do Dyrektora ZSO Nr 1. Wniosek powinien zawierać: imię i nazwisko ucznia, klasę, tytuły potrzebnych podręczników oraz numer posiadanej Bydgoskiej Karty Rodzinnej oraz kserokopię tego dokumentu.
 • 3. Wypożyczenie podręczników  w ramach programu BYDGOSKA RODZINA  3+ nie
  obejmuje uczniów korzystających z programu rządowego „Wyprawka szkolna”.
 • 4. Podręczniki są wypożyczane uczniom ZSO Nr 1 na okres danego roku szkolnego na podstawie umowy użyczenia podpisanej przez rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia z Dyrektorem szkoły.
 • 5. W przypadku skreślenia ucznia z ewidencji ZSO Nr 1, przeniesienia do innej szkoły lub na skutek innych zdarzeń losowych, podręczniki należy zwrócić do
  biblioteki szkolnej.
 • 6. Po zakończeniu danego roku szkolnego uczniowie ZSO Nr1 zobowiązani są  zwrócić użyczone podręczniki do biblioteki szkolnej.
 • 7. W przypadku uszkodzenia lub zagubienia podręcznika rodzic lub pełnoletni uczeń jest zobowiązany do pisemnego poinformowania  Dyrektora ZSO Nr 1 i
  ustalenia formy zwrotu.


 • Termin składania dokumentów sekretariacie szkoły: do 30 lipca 2015 r.


Zestaw dokumentów do pobrania: