SZKOŁA

Bydgoska Rodzina 3+

Regulamin programu "Bydgoska Rodzina 3+":

  • 1. Bezpłatne podręczniki w ZSO Nr 1 wypożycza się uczniom w ramach programu BYDGOSKA RODZINA 3+.
  • 2. Podręczniki szkolne wypożycza się uczniowi, którego rodzic /opiekun prawny lub uczeń pełnoletni złożył wniosek do Dyrektora ZSO Nr 1. Wniosek powinien zawierać: imię i nazwisko ucznia, klasę, tytuły potrzebnych podręczników oraz numer posiadanej Bydgoskiej Karty Rodzinnej oraz kserokopię tego dokumentu.
  • 3. Wypożyczenie podręczników  w ramach programu BYDGOSKA RODZINA  3+ nie obejmuje uczniów korzystających z programu rządowego „Wyprawka szkolna” oraz ogólnopolskiej „Karty Dużej Rodziny”.
  • 4. Podręczniki są wypożyczane uczniom ZSO Nr 1 na okres danego roku szkolnego na podstawie umowy użyczenia podpisanej przez rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia z Dyrektorem szkoły.
  • 5. W przypadku skreślenia ucznia z ewidencji ZSO Nr 1, przeniesienia do innej szkoły lub na skutek innych zdarzeń losowych, podręczniki należy zwrócić do biblioteki szkolnej.
  • 6. Po zakończeniu danego roku szkolnego uczniowie ZSO Nr 1 zobowiązani są  zwrócić użyczone podręczniki do biblioteki szkolnej.
  • 7. W przypadku uszkodzenia lub zagubienia podręcznika rodzic lub pełnoletni uczeń jest zobowiązany do pisemnego poinformowania  Dyrektora ZSO Nr 1 i ustalenia formy zwrotu.


  • Termin składania dokumentów w sekretariacie szkoły: do 31 lipca 2017 r. do godz. 15.00.


Zestaw dokumentów do pobrania: