LICEUM

Rekrutacja 2017/18

Regulamin rekrutacji, terminy i dokumenty
  • Zrzut ekranu 2017-05-06 o 12.13.04
  • Zrzut ekranu 2017-05-06 o 13.29.17
  • Zrzut ekranu 2017-05-06 o 13.30.30

Zasady rekrutacji dla klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Bydgoszczy - rok szkolny 2017/2018:

1. Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2017/2018 odbywa się z wykorzystaniem systemu informatycznego firmy Vulcan. Elektroniczny system rekrutacji będzie dostępny dla kandydatów na stronie: 

2. Podstawa prawna obowiązujących zasad rekrutacji:

  • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz 1943 ze zm.);
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60);
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum;
  • Zarządzenie Nr 58/2017 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do: publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej - trzyletniej branżowej szkoły I stopnia i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych w województwie kujawsko-pomorskim; http://www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/main.php?menu=1&item=300&page=7183

3. Przedmioty punktowane są w zależności od wybranego profilu klasy.

4. Podstawa prawna w sprawie przeliczania punktów w postępowaniu rekrutacyjnym http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/586/1

Zestaw pełnych informacji i dokumentów: